BEREIK STRESSBESTENDIGHEID MET DE ACHT ZEKERHEDEN

Loading Likes...

Privacyverklaring NLP COACH SON

NLP COACH SON NLP COACH SON, gevestigd aan Oranjestraat 7, 5691TJ, Son en Breugel, Noord Brabant, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https//:www.nlpcoachson.nl Oranjestraat 7, 5691TJ, Son en Breugel, Noord Brabant, Nederland 0624258215

Henrie Berens is de Functionaris Gegevensbescherming van NLP COACH SON Hij is per mail te bereiken via henrie@nlpcoachson.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
NLP COACH SON verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als je die aan ons hebt verstrekt
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je aanvullend actief hebt verstrekt tijdens de -telefonische- kennismaking, coaching of correspondentie zoals social media.
- Bankrekeningnummer en tenaamstelling gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via henrie@nlpcoachson.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verzamelen geen medische- of strafrechtelijke gegevens van klanten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NLP COACH SON verwerkt jouw persoonsgegevens allereerst om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en verder ook voor de volgende doelen:
- Verzenden van gratis informatie zoals oefeningen, blogs en/of nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen, e-mailen, Appen, SMS'n indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken bij de online bestelling van betaalde producten in de webshop van NLP Coach Son
- NLP COACH SON verwerkt ook persoonsgegevens bij het kunnen afhandelingen van (online) betalingen en als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
NLP COACH SON neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NLP COACH SON) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NLP COACH SON bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Je adres en telefoonnummer > 1 jaar > deze staan in de Coachovereenkomst en die wordt tot 1 jaar na het beëdigen van de Coaching bewaard voor vragen achteraf
Je naam en email > zolang je inschrijving op gratis informatie actief is > voor de nazorg die ik gratis bied. Je kunt je hiervoor afmelden via de uitschrijflink onder iedere mailing.                                                                                                                                                                                                                                    App/SMS schatgeschiedenis > zolang de Coaching loopt > voor de Coaching 

Delen van persoonsgegevens met derden

NLP COACH SON is lid van NOBCO, Nederlandse Orde van Beroeps Coaches, en maakt via NOBCO gebruik van de Coaching Monitor, digitale vragenlijsten om nog beter te kunnen bepalen hoe ik jou kan begeleiden. Deze formulieren worden verstuurd en verwerkt vanuit de NOBCO, NLP COACH SON bewaard ze zelf niet. NOBCO draagt zorg voor een goede beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Als client (je ontvangt begeleiding via coaching) van NLP Coach Son heb je het recht, maar niet de plicht om deel te nemen aan de Coaching Monitor. Je verzoek tot vrijwillige deelname wordt via de Coaching Overeenkomst aan je voorgelegd en alleen met jouw akkoord wordt de Coaching Monitor door mij ingezet tijdens het Coach Programma.

Raadpleeg hieronder desgewenst het privacyreglement dat van toepassing is op de Coaching Monitor van NOBCO. https://www.coachingmonitor.nl/pages/Volledig%20Privacyreglement%20Coaching%20Monitor%202016%20v2.0.pdf

Daarnaast verwerkt NLP COACH SON facturen en adresgegevens die aan de klanten worden verstuurd in de elektronische boekhouding via www.eboekhouden.nl en verstrek ik deze gegevens aan de belastingadviseur van NLP COACH SON om te kunnen voldoen aan de Belastingwet.

NLP COACH SON verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. NLP COACH SON blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NLP COACH SON gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NLP COACH SON en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar henrie@nlpcoachson.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NLP COACH SON neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via henrie@nlpcoachson.nl

Bezwaar

NLP COACH SON wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder als je vindt dat NLP COACH SON jouw privacy schaadt, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vertrouwende op een goede samenwerking

Henrie Berens

NLP COACH SON

NLPCoachSon